Adatkezelési tájékoztató

a „Talpra Magyarok” applikáció használata során felmerülő adatkezelés tárgyában

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Legyél a változás Egyesület (székhely: 1026 Budapest, Kelemen László utca 2. G lph. fsz/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0018092; képviseli: Tarr Zoltán József; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az „Talpra Magyarok” alkalmazás (a továbbiakban: „Talpra Magyarok alkalmazás”) használata során megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, a tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadók.

 

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és kizárólag akkor adja meg bármely személyes adatát, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

 

 1.        Az Adatkezelő

 

Adatkezelő neve:   Legyél a változás Egyesület

Adatkezelő székhelye:   1026 Budapest, Kelemen László utca 2. G lph. fsz/5.

Adatkezelő nyilvántartási száma:  01-02-0018092

Adatkezelő e-mail elérhetősége:  [email protected]

 

 1.        Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

 

Az Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, valamint fogalommeghatározásaival. Ezek alapján tehát:

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja tartalmazza.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott jogi személy, amely önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

EGT-tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Érintett: bármely személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1.        Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

 

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az Adatkezelő az egyes adatkezelései, illetve az adatkezelésre vonatkozó eljárásai tekintetében kiemelten fontosnak tartja, hogy azok csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az alábbi alapelvek szem előtt tartásával végezze, illetve gyakorlatát ezeknek megfelelően alakítsa ki:

 

-          Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság elvére tekintettel az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében végzi. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználását az Adatkezelő szigorúan tiltja.

 

-          Célhoz kötöttség elvére tekintettel az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését, kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig végzi, és azokat nem kezeli az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag a gyűjtés idején közölt célokra vagy jogszabállyal összhangban egyéb megfelelő célokra használja fel az érintettek személyes adatait.

 

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerüljenek. Ha a továbbiakban már nincs szükség a személyes adatra, azokat az Adatkezelő megsemmisíti.

 

-          Adatminőség (adattakarékosság és pontosság) elvére tekintettel az Adatkezelő az általa végzett adatkezelés során, csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges mennyiségű személyes adatot kezel, illetve gyűjt. Az Adatkezelő továbbá észszerű intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek, valamint, hogy az adatkezelés szempontjából szükségtelen személyes adatok törlésre kerüljenek.

 

-          Korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően az Adatkezelő az érintettek azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli. Az adatkezelési cél megváltozását vagy megszűnését követően az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről. A személyes adatokat az Adatkezelő ennél hosszabb ideig csak abban az esetben tárolja, tárolhatja amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. A személyes adatokat tartalmazó adathordozók selejtezésekor különös gondossággal jár el.

 

-          Integritás és bizalmas jelleg elvére tekintettel az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét, szervezési és technikai intézkedéseket tesz különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelem kialakítása érdekében. Az adatok jogosulatlan felhasználás vagy közzététel elleni védelme érdekében az Adatkezelő adatbiztonsági ellenőrzéseket alkalmaz a saját tevékenységei során.

 

Az Adatkezelő által megtervezett és megvalósított információbiztonsági intézkedések biztosítják a személyes adatok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását. Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

 

-          Elszámoltathatóság elvére tekintettel az Adatkezelő az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy az adatkezelés bármely pillanatában képes legyen a jelen pontba foglalt elveknek való megfelelést igazolni, így különösen, hogy mikor, milyen formában történt a személyes adat felvétele és milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.

 

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóval a GDPR 13. és 14. cikke szerint megfelelően tájékoztatja az érintetteket.

 

Az Adatkezelő adatkezelői minőségében köteles biztosítani, hogy az érintett az Adatkezelő által kezelt adataihoz - ha törvény kivételt nem tesz - hozzáférjen, gyakorolhassa a tájékoztatáskéréshez, hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a korlátozáshoz, a törléshez, az adathordozhatósághoz való, illetve a tiltakozási jogát.

 

 1.        Adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR által előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Amennyiben adatvédelmi incidens következik be az Adatkezelőnél, úgy az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb az incidens Adatkezelő tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. A GDPR 34. cikk (3) bekezdése alapján az Adatkezelő nem tájékoztatja az érintetteket, ha az alábbi esetek bármelyike fennáll:

-          ha az Adatkezelő olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az adatvédelmi incidens által érintett adatokra vonatkozóan - például titkosítás -, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való hozzáférést az adatokhoz vagy értelmezhetetlenné teszik az adatokat számukra;

-          ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően az Adatkezelő olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt magas kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg;

-          ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, így ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet.

 

 1.        Az egyes adatkezelések leírása

 

 1.     A Talpra Magyarok alkalmazás használatával összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelő kifejezetten felhívja érintettek figyelmét, hogy az alkalmazás használata során gyűjtött személyes adatok az Adatkezelő tevékenységéből fakadóan különleges személyes adatnak minősülhet (politikai vélemény), ezért az alkalmazás használata a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Mindezekre tekintettel, Adatkezelő kizárólag nagykorú személyek számára biztosítja az alkalmazás használatát.

 

Adatkezelés célja: A Talpra Magyarok alkalmazás használatának biztosítása

Kezelt adatok köre: Becenév, születési dátum, Firebase Device ID

Érintettek köre: A Talpra Magyarok alkalmazást használó, 18. életévüket betöltött természetes személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az alkalmazás üzemeltetésének befejezéséig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tudja használni a Talpra Magyarok alkalmazást. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az érintettet nem éri hátrányos jogkövetkezmény az adatszolgáltatás elmaradása esetén.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1.     A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja: A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre: A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre: GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje: A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintetti kérelem elbírálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 1.        Adatfeldolgozók

 

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listája Adatkezelőnél elérhető, azokról az érintett bármikor tájékoztatást kérhet.

 

Adatfeldolgozói kategória: Firebase

Adatfeldolgozás célja: Anonim azonosítás

Adatfeldolgozó: Google Ireland (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; cg. szám / nyilvántartási szám: - )

 

 1.        Érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az [email protected] e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

 

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1.                   Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 

 1.        az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2.       az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3.        a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4.       adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5.        a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6.         az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7.        hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8.       a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9.         arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 

 1.        az érintett személyes adatok kategóriái;
 2.       a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3.        a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1.        a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2.       ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3.        ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

 

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

        az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,

        a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,

        az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy

        a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

 

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 

        adatkezelés céljai;

        érintett személyes adatok kategóriái;

        azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

        személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

        érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;

        az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;

        automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

 

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

 

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

 1.                   Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1.                   Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

        a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

        a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.

 

Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.

 

Az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapuló adatkezelés esetén az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

 

 1.                   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

        az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

        az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

        az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

        az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

        az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

        jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

        más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

        jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 1.                   Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1.        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2.       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3.        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4.       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5.        a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

 1.        ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2.       ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3.        ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4.       ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5.        ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6.         ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7.        ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8.       ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 1.                     Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

        az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

        az adatkezelés automatizált módon történik.

 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

 

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 

 1.                   A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1.        Jogorvoslat

 

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: [email protected]

 

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Converted to HTML with WordToHTML.net